Οικονομία

Μέσω αίτησης σε ειδική πλατφόρμα θα μπορούν να αμφισβητούν οι επαγγελματίες τον νέο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης

Μέσω αίτησης σε πλατφόρμα που θα λειτουργήσει η ΑΑΔΕ, θα μπορούν να αμφισβητήσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες το νέο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησής τους, αποδεχόμενοι ταυτόχρονα τον σχετικό έλεγχο που θα πιστοποιήσει ή όχι τα του λόγου το αληθές.

Σύμφωνα με τον νέο σύστημα της ΑΑΔΕ, η εφαρμογή για τους επαγγελματίες αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Απρίλιο και θα λειτουργεί παράλληλα με την πλατφόρμα υποβολής των νέων φορολογικών δηλώσεων.

Να σημειωθεί ότι με το νέο σύστημα φορολόγησης των επιτηδευματιών προβλέπει την καθιέρωση ενός ελάχιστου ποσού για το οποίο θα φορολογείται ο υπόχρεος από το φορολογικό έτος 2023, το ελάχιστο ύψος του οποίου θα είναι 10.920 ευρώ, προσαυξανόμενο ανάλογα με το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων, τα έτη λειτουργίας κ.λπ.

Όσοι από τους φορολογούμενους εκτιμούν ότι αδικούνται από το τεκμαρτό εισόδημα και το φόρο που θα τους υπολογίσει αυτόματα η Εφορία, μπορούν να το αμφισβητήσουν και να ζητήσουν τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής τους για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού.

Οι σχετικές διαδικασίες και ο χρόνος διενέργειας του ελέγχου αναμένεται να καθοριστούν με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή η οποία και θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

Βέβαια σε καμία περίπτωση το αίτημα ελέγχου δεν ακυρώνει απευθείας το εκκαθαριστικό με τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος και του φόρου.

Η βεβαίωση του φόρου γεννά υποχρέωση εξόφλησής του, με ότι συνεπάγεται η εκπρόθεσμη πληρωμή του. Ο έλεγχος θα «τρέξει» εντός του χρονικού διαστήματος που θα καθοριστεί και εφόσον αποδειχθεί ότι το πραγματικό εισόδημα είναι μικρότερο, θα γίνει νέα εκκαθάριση. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί εξ αποστάσεως, από το γραφείο, στη βάση των στοιχείων που προσκομίζει ο φορολογούμενος ή εναλλακτικά μπορεί να γίνει πλήρης έλεγχος και στην έδρα της επιχείρησης.

Οι επαγγελματίες οι οποίοι θα αμφισβητήσουν τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης τους θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τη δήλωσή τους και σύμφωνα με το νόμο να πληρώσουν το ποσό που προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα. Στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση ζητώντας από τις αρχές να ελεγχθούν.

Ο νέος φορολογικός νόμος, ορίζει ότι κάθε ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής πέραν από τους λόγους που καθιστούσαν το τεκμήριο μαχητό (ασθένεια, ανωτέρα βία, κ.λπ.) με την προϋπόθεση να ζητήσει την διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού. Όποιος θεωρεί ότι αδικείται και δεν φοροδιαφεύγει, με την υποβολή του αιτήματος για φορολογικό έλεγχο θα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τη θέση του.

Το τεκμήριο εισοδήματος είναι μαχητό όταν συντρέχουν μια σειρά από λόγοι. Για παράδειγμα όταν υπάρχουν εκτεταμένες φυσικές καταστροφές στην περιοχή που ασκεί τη δραστηριότητά του, αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία, όταν ο φορολογούμενος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, λόγοι ανωτέρας βίας.

Ειδικότερα το τεκμαρτό εισόδημα μπορεί να αμφισβητηθεί για αντικειμενικούς λόγους, εφόσον συντρέχει κάποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • στρατιωτική θητεία,
 • φυλάκιση,
 • νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική,
 • αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή κατά τους 12 μήνες μετά τον τοκετό ή την υιοθεσία ή αναδοχή τέκνου,
 • εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
 • ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους,
 • απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,
 • άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο φορολογούμενος προσκομίζει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του στη Φορολογική Διοίκηση. Η Φορολογική Διοίκηση ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του υπόχρεου και υποχρεούται να μειώσει ανάλογα το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα.

Για πρώτη φορά φέτος περισσότεροι από 700.000 επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα φορολογηθούν με βάση το νέο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης. Το νέο καθεστώς προβλέπει ελάχιστο καθαρό εισόδημα που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα θα υπολογίζεται με βάση:

Τον εκάστοτε κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα ο οποίος θα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε 3 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την πρώτη εξαετία ή σε περίπτωση που ο επαγγελματίας απασχολεί προσωπικό τον ανώτερο ετήσιο μισθό που καταβάλλει σε υπάλληλό του. Για τη προσαύξηση θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά, με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ.

Το ύψος του τζίρου της επιχείρησης που θα προσαυξάνει την ελάχιστη αμοιβή προσαυξάνεται στο 5% επί του ποσού που ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ.

Το 10% του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού με όριο τις 15.000 ευρώ.

Το τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για:

 • Επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία 67% έως 79%
 • Επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους
 • Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα
 • Γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%
 • Γονείς πολύτεκνων οικογενειών

Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος που δεν υπερβαίνει το 25%

Επίσης το ύψος του τεκμηρίου περιορίζεται κατά 67% για τους ελεύθερους επαγγελματίες με 4 χρόνια δραστηριότητας και κατά 33% για 5 χρόνια ενώ εξαιρούνται από την προσαύξηση με βάση το τζίρο τα περίπτερα αλλά μόνο για το μέρος του τζίρου από πωλήσεις καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

Μειωμένο τεκμήριο θα ισχύσει για επαγγελματίες με εποχική δραστηριότητα όπως τα κυλικεία στα σχολεία καθώς θα υπολογίζεται με βάση το πραγματικό χρόνο δραστηριότητας δηλαδή με δωδεκατημόρια. Παράλληλα για επαγγελματίες που αποκτούν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα τα ποσά αυτά θα συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου.

Πλήρη απαλλαγή από το τεκμήριο θα έχουν οι αγρότες, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και με έως 3 εργοδότες, οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%, τα καφενεία σε χωριά με λιγότερους από 500 κατοίκους και νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι που συνεργάζονται με μέχρι 2 εταιρείες και οι επαγγελματίες με δραστηριότητα έως τρία χρόνια.

To άρθρο Μέσω αίτησης σε ειδική πλατφόρμα θα μπορούν να αμφισβητούν οι επαγγελματίες τον νέο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε εδώ!

Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.

Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button