Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση του έργου εκσυγχρονισμού του Βιολογικού Σταθμού του Δάτου – Ειδήσεις

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 οι διαδικασίες του διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμισης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δ.Ε. Φιλίππων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού», που βρίσκεται στην περιοχή του Δάτου.

Πλέον, ο Δήμος Καβάλας θα προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, ώστε το γρηγορότερο να ξεκινήσουν οι εργασίες εκτέλεσης του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 8.292.800,00 ευρώ με ΦΠΑ και η ένταξή του για χρηματοδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πραγματοποιήθηκε στα τέλη του προηγούμενου Ιανουαρίου.

Σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός, η αναβάθμιση και η ενεργειακή αυτονομία της μονάδας, η οποία, μετά το πέρας των εργασιών, θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί σε πρώτη φάση 20.000 ισοδύναμους κατοίκους για την περίοδο αιχμής (καλοκαίρι) και αντίστοιχα 30.000 στη δεύτερη φάση.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

 • Υποδοχή και προεπεξεργασία λυμάτων και βοθρολυμάτων
  Θα αποξηλωθεί το σύνολο των υφισταμένων έργων και θα αντικατασταθεί με νέες μονάδες
 • Βιολογική επεξεργασία
  Περιλαμβάνεται αποξήλωση του συνόλου του ΗΛΜ εξοπλισμού της υφιστάμενης βιολογικής επεξεργασίας, επεμβάσεις στις υφιστάμενες βιολογικές δεξαμενές, ολική καθαίρεση της υφιστάμενης δεξαμενής καθίζησης. Θα κατασκευαστούν δύο όμοιες δεξαμενές με αναερόβιους, ανοξικούς και αερόβιους όγκους, σύμφωνους με τις απαιτήσεις της μεθόδου MBR. Όπου απαιτηθεί, θα συμπληρωθούν, θα επεκταθούν ή θα καταργηθούν δεξαμενές, κανάλια και φρεάτια
 • Τριτοβάθμια επεξεργασία
  Θα προστεθεί η διεργασία της χημικής αποφωσφόρωσης, και η μέθοδος απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία (U.V.)
 • Επεξεργασία ιλύος
  Θα γίνει προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φυγοκεντρικού διαχωριστήρα, με όλα τα παρελκόμενα
 • Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος συμψηφισμού και εξοικονόμησης ενέργειας (net metering), ονομαστικής ισχύος 199.47 kWp για εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 15,5%
 • Διάθεση λυμάτων
  Η Ε.Ε.Λ. σχεδιάζεται για την περίπτωση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για απεριόριστη άρδευση και βιομηχανική χρήση πλην νερού ψύξης μιας χρήσης. Οι επεξεργασμένες εκροές (όσες δεν αξιοποιούνται για την κάλυψη αναγκών της ΕΕΛ σε νερό, περιλαμβανόμενης της άρδευσης του πράσινου, θα μεταφέρονται μέσω του υφιστάμενου αγωγού διάθεσης στο παρακείμενο ρέμα

Source link